Complete Modul

Complete Modul är en professionell värmecentral, som är utvecklad för ett stort energibehov. Centralen består av moduler, som gör den lätt att förflytta och montera ihop.

Säker funktion som sällan kräver service

Complete Modul är en värmecentral med säker funktion, och den kan förbränna alla slags biobränslen. Den är byggd på ett klokt och kostnadseffektivt sätt och den är inte försedd med rörliga delar. Av denna anledning funktionerar den säkert och behöver mindre service. 

Alla våra värmecentraler fyller sin märkeffekt med nästa vilket som helst bränsle. Multifuel dimensioneras stort och den monteras i det keramiska brännboet. Den goda balansen möjliggörs av den rena driften, den höga nyttjningsgraden och möjligheten att förbränna också mycket svåra och fuktiga bränslen. 

En förmånlig och kostnadseffektiv lösning

Complete Modulen kan utrustas med olika bränslelagerlösningar, såsom med 70–350 m3 modullager eller skrapförråd Complete Modul är en säker och helhetsekonomisk lösning!

Ta kontakt och fråga mer!


Complete Modul

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Share
Complete-delvisinstallation Complete XT Complete Modul Multifuel Arina

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab
Kaurajärvivägen 1950 as 2
62395 Petterinmäki

FO-nummer:
Telefonnummer: 050 566 1175

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.