Complete-delvisinstallation

Vi anpassar de delvisa monteringarna av Complete-värmeanläggningarna enligt dina behov. Vi levererar allt vad du behöver, från monteringen av en anläggning för fast bränsle för montering i en befintlig byggnad eller en ny,

Vi tillverkar komponenter som fungerar mycket bra tillsammans, och de säkerställer en värmeanläggningslösning som fungerar säkert. Vi kan montera komponenterna själva eller med hjälp av vårt välutbildade team, delvist eller fullständigt. 

Till exempel kan vi leverera delarna till en flisvärmeanläggning och uppdatera en föråldrad värmeanläggning till nutid. 

En Complete-delmontering kan bestå av exempelvis följande komponenter

 • Flislager eller enbart skrapförråd
 • Förflyttningsskruvar
 • Förflyttningsskruvarnas motorer med växlar
 • Panna
 • Automatsotning
 • Multifuel Arina
 • Förbränningsluftfläktar
 • Askskruv
 • Askskruvens motor med växel
 • Askkärl
 • Rökgasfläkt
 • Multicyklon
 • Skorsten
 • Automatik med GSM-larm, steglös lambdastyrning osv.
 • Hydraulaggregat
 • Torrkokningsskydd
 • Energimätare
 • Cirkulationspumpar
 • Fullständig eller delvis montering
 • Fullständig VVS- och elinstallation och -planering

Låt en yrkesperson utföra monteringen av värmeanläggningen. Ta kontakt och fråga mer!

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Share
Complete-delvisinstallation Complete XT Complete Modul Multifuel Arina

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab
Kaurajärvivägen 1950 as 2
62395 Petterinmäki

FO-nummer:
Telefonnummer: 050 566 1175

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.